Katas de Bo = Bastão

* Ufugussuku No Kun (Faixa Branca)
* Choun No Kun Sho (Faixa Laranja)
* Oshiro No Kun (Faixa Azul)
* Chikin Bô (Faixa Verde)
* Sushi No Kun (Faixa Roxa)
* Shodan No Kun (Faixa Preta)
* Nidan No Kun (Faixa Preta)
* Choun No Kun Daí (Faixa Marrom)
* Chikin No Kun (Faixa Preta)
* Sakugawa Dai Ni (Faixa Preta)

Katas de Nunchaku

* Maezato No Nunchaku (Faixa Branca)
* Nunchaku Kihon Kata (Faixa Laranja)
* Nunchaku San – Ban (Faixa Roxa)

Katas de Tunqua (Tonfa)

* Tunqua Ichi – Ban (Faixa Azul, Verde, Roxa)
* Tunqua Ni – Ban (Faixa Marrom)

Katas de Sai

* Akamine No Sai (Faixa Roxa)
* Chihara No Sai (Faixa Marrom)
* Sai Ichi Ban (Faixa Preta)
* Sai Ni Ban (Faixa Preta)


Katas de Kama

* Kama Kihon Kata (Faixa Marrom)
* Kama Daí Ichi (Faixa Preta)
* Kama Daí Ni (Faixa Preta)

Kata De Êku (Remo)
* Êku (Faixa Preta)